REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym „SnipArt Pracownia Artystyczna” zwanym dalej “sklepem”.
2.Właścicielem sklepu jest Marta Paluch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Snip Art – Pracownia Artystyczna Marta Paluch”, z siedzibą w Borowej, ul. Długa 104, 95-041 Gałków Duży, NIP: 728-254-61-03, REGON: 101790573, zwana dalej sprzedawcą.
3. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.
4. Wystawienie produktu w sklepie internetowym Snip Art Pracownia Artystyczna nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie stanowi ofertę kupna zamówionego towaru.
5. Wszystkie ceny są wyrażone w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Podane przy produkcie ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są wskazywane podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen. Dla zamówień dokonanych wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w chwili składania zamówienia lub cena podana w wycenie produktu indywidualnie zamówionego.
7. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
8. W sklepie internetowym oferowane są dwa rodzaje produktów: produkty gotowe, fabrycznie nowe oraz produkty ręcznie robione. Istnieje także możliwość wykonania oznaczonych produktów na indywidualne zamówienie.
9. Na prośbę zamawiającego na zakupiony towar wystawiana jest faktura VAT.
10. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

II. DEFINICJE
1. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, którego wypełnienie jest niezbędne w celu utworzenie konta klienta.
2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz oferowana do sprzedaży przez sprzedawcę.
5. Regulamin – regulamin sklepu internetowego.
6. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.snipart.pl
7. Zamówienie – zaproszenie klienta skierowane do sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży produktów.

III. WARUNKI ZAMAWIANIA TOWARÓW
1. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci internet poprzez stronę sklepu, 24 godziny na dobę, przez cały rok oraz za pośrednictwem poczty email przesyłając zamówienie na adres mailowy sklep@snipart.pl.
2. Przed dokonaniem zamówienia za pośrednictwem sieci internet należy wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego, podając następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa (w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numer NIP), adres, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło.
3. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się przy użyciu posiadanego loginu i hasła, wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu dodając do koszyka co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną oraz przesłać formularz do sklepu.
4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany adres poczty e-mail potwierdzane złożenia zamówienia wraz z informacją o dostępności zamówionych produktów.
5. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, który będzie musiał być wykonany na indywidualne zamówienie, w przeciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia zostanie dokonywana wycena zamówienia, o której klient poinformowany będzie mailowo. W takim przypadku uważa się, że zamówienie zostało złożone, gdy klient w przeciągu 48 godzin od otrzymania wyceny, potwierdzi mailowo złożenie zamówienia.
6. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail, w odpowiedzi na zamówienie sprzedawca odeśle na wskazany adres e-mail informację zwrotną, w której określone będą co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę. W takim przypadku umowę uważa się za zawartą, jeżeli w ciągu 48 godzin sprzedawca otrzyma odpowiedź klienta o przyjęciu oferty.

IV. WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: 96 1020 3378 0000 1802 0274 4654; płatność internetową Przelewy24, PayPal
2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy towaru.
3. Towar jest kompletowany i wysyłany w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu otrzymania środków pieniężnych na wskazane w pkt III pkt 1 regulaminu konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. W takim przypadku sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli w tym terminie środki pieniężne nie wpłyną na rachunek sklepu, sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania takiego zamówienia. Termin wysłania towaru określony w niniejszym punkcie nie dotyczy złożenia zamówienia na produkt, który będzie musiał być wykonany na indywidualne zamówienie oraz zamówień hurtowych.
4. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy zamówionych produktów, w tym odbiór w siedzibie firmy sprzedawcy. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą wysyłając e-maila na adres: sklep@snipart.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numer telefonu (+48) 785 83 80 80, celem uzgodnienia szczegółów odbioru, w tym miejsca i daty.
5. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, który będzie musiał być wykonany na indywidualne zamówienie, obowiązującą formą dokonania płatności jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy w wysokości 100% ceny podanej w wycenie, o której mowa w pkt II pkt 5 regulaminu. W takim przypadku towar jest kompletowany i wysyłany w ciągu 10 dni od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
6. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Przesyłki realizowane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej objęte są indywidualnym kosztem dostawy, w zależności od wielkości i wartości zamówienia oraz miejsca dostarczenia przesyłki.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Sprzedawca informuje, iż klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn. Z prawa tego może on skorzystać składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie czternastu dni od daty otrzymania zamówionego produktu (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. Z tego powodu konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty dostawy związane ze zwrotem ponosi konsument korzystający z uprawnienia odstąpienia od umowy.
3. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności za złożone zamówienie.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru, w celu oceny jego stanu.
5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem są towary wykonane na indywidualne zamówienie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zasady odpowiedzialności z tytułu niezgodności produktu z umową określone są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
3. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy.
4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
5. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@snipart.pl lub pisemnie na adres „Snip Art – Pracownia Artystyczna Marta Paluch”, z siedzibą w Borowej, ul. Długa 104, 95-041 Gałków Duży.
6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważne.
25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Paluch, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Snip Art – Pracownia Artystyczna Marta Paluch, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7282546103 , nr REGON 101790573  Borowa, ul. Długa 104, 95-041 Gałków Duży
Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 1. ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu m.in.:
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
 2. w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego m.in. na:
  • wystawianiu faktur za realizację zamówień,
 3. w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli m.in.:
  • obsługę Państwa próśb przekazywanych, w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • w celach analitycznych i statystycznych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu.
Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
Odbiorca danych
Odbiorcy danych. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe, kurierskie. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia, w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.

Czas przetwarzania
Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze danych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, nie później niż 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
Państwa uprawnienia
Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie zawartej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
Kontakt
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: sklep@snipart.pl
Adres pocztowy:
Snip Art, Marta Paluch
Borowa, ul. Długa 104
95-041 Gałków Duży

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Właściciel sklepu „Snip Art – Pracownia Artystyczna Marta Paluch”, z siedzibą w Borowej zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Zawartość strony podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane przez inne osoby jedynie za wyraźną zgodą właściciela strony internetowej.